Przejdź do głównej zawartości
Ładowanie ...
Koszyk pusty

Regulamin

Regulamin

Regulamin

Regulamin

Regulamin

Regulamin

Koszyk pusty

Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w serwisie MT7.eu zwanym dalej Serwisem oraz zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną
Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu.
Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone w Serwisie, Regulamin jest dopełniany zapisami określonymi w odrębnych regulaminach. Usługodawca określa w Serwisie jakie rodzaje usług świadczone są na podstawie odrębnych regulaminów.
Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.
Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Usługobiorcy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani zapoznać się z Regulaminem i przestrzegać jego postanowień.

§ 2 Definicje

Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej,
Informacja handlowa - każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi,
System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 74, poz. 676),
Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne,
Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
Obsługujący - MATinternet s.c. ul. Ks. Stolarczyka 12; 34-500 Zakopane; NIP 736-15-36-257; Regon 492379580 udostępniający System teleinformatyczny dla Usługodawcy i Usługobiorcy.
Usługodawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Obsługującego,
Operatorzy Turystyczni - organizatorzy turystyki, np. biura podróży,
Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę,
Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o Regulamin;

§ 3 Zakres Usług

W ramach świadczenia Usług Usługodawca w szczególności:
- umieszcza w Serwisach oferty usług turystycznych przekazane przez Usługodawców oraz zapewnia możliwość ich wyszukiwania, przeglądania i sortowania według różnorodnych kryteriów;
- publikuje w Serwisach komunikaty prasowe dotyczące rynku turystycznego w Polsce i umożliwia ich przeglądanie przez Usługobiorców;
- umieszcza w Serwisach informacje na temat kierunków i regionów geograficznych oraz umożliwia ich przeglądanie
Oferta świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia przez Usługodawcę i Obsługującego. Usługodawca i Obsługujący uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usług bez uprzedniego zawiadamiania Usługobiorców.

§ 4 Wymagania techniczne korzystania z Serwisu

Usługi świadczone są Usługobiorcom, którzy spełniają następujące wymagania techniczne:
1) posiadają połączenie z siecią publiczną Internet,
2) posiadają przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML z opcją akceptowania plików typu cookies.

§ 5 Ochrona danych osobowych

Podawanie danych osobowych jest dobrowolne.
Usługobiorcy korzystający z Serwisu Obsługującego pozostają anonimowi do momentu, kiedy sami nie zadecydują inaczej
Obsługujący gromadzi jedynie informacje dotyczące liczby osób odwiedzających poszczególne strony portalu oraz informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP), które wykorzystywane są w celach technicznych związanych z administracją serwerami.
Usługobiorcy, którzy postanowią zautoryzować swoją aktywność w którymkolwiek Serwisie Obsługującego, proszeni są o wypełnienie formularza i podanie informacji umożliwiających kontakt z użytkownikiem (adres e-mail). Dane te są wykorzystywane przez Obsługującego jedynie do niezbędnych kontaktów z Usługobiorcą.
Usługobiorcy, którzy za pośrednictwem Serwisu Obsługującego dokonują zakupu usług turystycznych, przekazują Usługodawcy dodatkowo inne dane - wskazane przez Usługodawcę w formularzu rezerwacyjnym - konieczne w procesie rezerwacji i zakupu usługi turystycznej.
Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny i związane jest wyłącznie z procedurą rezerwacji i zakupu usługi turystycznej. Wypełnienie formularza rezerwacji i zakupu usługi turystycznej oznacza zgodę Usługobiorcy na przetwarzanie jego danych osobowych. Każdemu Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu i dokonania zmian w podanych przez siebie danych.
Obsługujący uprawniony jest odmówić świadczenia usługi drogą elektroniczną z powodu nieudostępnienia przez Usługobiorcę danych niezbędnych ze względu na sposób funkcjonowania systemu teleinformatycznego zapewniającego świadczenie usługi drogą elektroniczną lub właściwość usług świadczonych przez Usługodawcę.
Dane Użytkownika podane podczas: zapisywania się na newsletter, wysyłanie zapytania dotyczącego oferty, wypełniania formularza rezerwacji lub rozmowy z konsultantem, będą przez Obsługującego traktowane jako poufne i przechowywane przy użyciu technik zabezpieczających nieuprawniony dostęp osobom trzecim. Dane te mogą być udostępniane wyłącznie na żądanie uprawnionych organów państwowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Usługodawcy i Usługobiorcy identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki typu cookies są nieszkodliwe dla komputera Usługobiorcy ani dla danych Usługobiorcy. Warunkiem działania plików typu cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę Usługobiorcy i nieusuwanie ich z dysku. Pliki typu cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest Obsługujący.

§ 6 Korzystanie z serwisu

Korzystając z Serwisu Obsługującego Usługodawca jak i Usługobiorca zobowiązuje się przestrzegać przepisy prawa obowiązujące na terenie Polski.
Korzystając z Serwisu Obsługującego Usłigodawca jak i Usługobiorca zobowiązuje się do nie zamieszczania i nie przesyłania w Serwisie treści lub odnośników do stron WWW naruszających prawa i dobra osób trzecich, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, kulturowej czy też propagujących pornografię i przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie.

§ 7 Prawa i obowiązki stron

Obsługujący i Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
Obsługujący i Usługodawca dołoży starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły. Obsługujący zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych. Obsługujący nie jest zobowiązany informować o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Serwisu, przy czym będzie dokładał wszelkich starań aby stosowny komunikat o przerwie w świadczeniu usług zamieszczany był na bieżąco na stronach internetowych Serwisu. Usługodawca dołoży również starań, aby łączny czas przerw w świadczeniu usług bezpłatnych nie przekraczał 12 godzin w miesiącu kalendarzowym.
Niedopuszczalne jest wykorzystywanie przez Obsługującego Usługodawcę i Usługobiorcę Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Obsługującego.
Niedopuszczalne jest umieszczanie w Serwisie treści o charakterze bezprawnym.
Obsługujący zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie (w szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia) są objęte ochroną prawa autorskiego. Usługobiorca ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest możliwe jedynie na podstawie odrębnej umowy zawartej z Usługodawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Obsługujący może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości. Obsługujący może powiadomić też Usługodawcę i Usługobiorcę o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.

§ 8 Odpowiedzialność

Obsługujący zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy.
Obsługujący nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane w Serwisie przez Usługobiorców.
Obsługujący nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach nie będących własnością Usługodawcy, do których linki zawarto w Serwisach.
Obsługujący nie ponosi odpowiedzialności:
- za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Usługodawców i Usługobiorców w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem
za jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem.

§ 9 Postępowanie reklamacyjne

Reklamacje dotyczące Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu Usługobiorca może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego, na adres Obsługującego.
Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Usługobiorcy.
Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez Obsługującego.
Obsługujący rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
O decyzji Obsługującego Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację.

§ 10 Postanowienia końcowe

Obsługujący ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych Usługodawców i Usługobiorców.
Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia do Obsługującego Usługobiorca może kierować na adres poczty elektronicznej biuro@mt7.eu
Regulamin wchodzi w życie z dniem 05 czerwca 2020 roku.Odręby regulamin dla sprzedaży Biletów na Spływ Dunajcem gdzie Usługodawcą jest:


Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich
Biuro Spływu
ul. Kąty 14
34-443 Sromowce Wyżne

§1

Kupujący Bilety na Spływ Dunajcem Online (dalej Bilety) otrzymuje gwarancję spływu w wybranym dniu bez konieczności oczekiwania w kolejce, warunkiem jest zebranie się minimum 11 osób na łódź - §11.

§2

Bilety można kupić na dwie godziny przed terminem spływu.

§3

Zakupu mogą dokonać tylko osoby pełnoletnie.

§4

Zakupione Bilety po poprawnej weryfikacji płatności zostaną przesłane na wskazany przy zamówieniu adres e-mail, zostaną wyświetlone w Serwisie pod wygenerowanym unikalnym dla transakcji linkiem, będą też dostępne po zalogowaniu na konto Usługobiorcy (w tym przypadku wymagane jest założenie konta w Serwisie)

§5

Zakupione Bilety należy wydrukować lub zapisać na urządzeniu przenośnym w celu weryfikacji.

§6

Określona jest godzina spływu, o której musi nastąpić zczytanie i skasowanie biletu w punkcie odprawy spływu.

§7

Bilet jest ważny maksymalnie na 15 minut przed wyznaczoną godziną spływu (bilet kupiony np. na godzinę 9:00 musi być skasowany najpóźniej do 8:45, po tym czasie TRACI WAŻNOŚĆ)

§8

Do ceny Biletu doliczana jest Karta wstępu na Szlak Wodny do Pienińskiego Parku Narodowego w cenie 6,00 PLN dorośli i 3,00 PLN dzieci.

§9

Bilety ulgowe przysługują dzieciom do 10-tego roku życia. Na jednej łodzi może płynąć maksymalnie pięcioro dzieci z biletem ulgowym.

§10

Łodzie odpływają po zebraniu się minimalnego stanu to jest 11 osób.

§11

W przypadku odwołania spływu w danym dniu wysyłana jest informacja o tym fakcie za pomoca emaila.

§12

Obsługujący nie odpowiada za przekazanie osobom trzecim biletu przez Usługobiorcę.
Jeżeli bilet zostanie wykorzystany, Usługobiorca traci prawo do jego reklamacji.